22Eylül2018

English (UK)TrkeTrkiye

Kıyısal Araştırmalar

 

• Kıyı mühendisliği etütleri

Mendirek, iskele gibi liman yapıları, marinalar, balıkçı barınakları, boru hatları, vd. deniz inşaatları için yapılacak etütler kapsamında;

       • Tek ve çok kanallı ekosounder ile hassas deniz tabanı batimetri haritalarının hazırlanması,
       • Mühendislik sismik çalışmaları,
       • Yanal Taramalı Sonar çalışmaları ve sonar mozaik haritalarının oluşturulması,
       • Sediman dağılım haritalarının hazırlanması.
       • Tarama öncesi ve sonrası çalışmalar
       • Sualtı fotoğraf ve video çekimi

işleri  yapılabilmektedir. Seyir Hidrografi ve Oşinografi  Dairesi Bşk. (SHODB) onaylı ÇED raporlarının hazırlanması için gerekli her türlü denizel veri toplanmaktadır.

• Jeotermal araştırmalar

• Eski kıyı çizgilerinin tespiti
       • Sismik stratigrafik ve sedimantolojik çalışmalar

• Sualtı  arkeojeofiziksel çalışmalar