Coastal Research

Coastal Research

Kıyı mühendisliği etütleri

Mendirek, iskele gibi liman yapıları, marinalar, balıkçı barınakları, boru hatları, vd. deniz inşaatları için yapılacak etütler kapsamında;

• Tek ve çok kanallı ekosounder ile hassas deniz tabanı batimetri haritalarının hazırlanması,
• Mühendislik sismik çalışmaları,
• Yanal Taramalı Sonar çalışmaları ve sonar mozaik haritalarının oluşturulması,
• Sediman dağılım haritalarının hazırlanması.
• Tarama öncesi ve sonrası çalışmalar
• Sualtı fotoğraf ve video çekimi

işleri  yapılabilmektedir. Seyir Hidrografi ve Oşinografi  Dairesi Bşk. (SHODB) onaylı ÇED raporlarının hazırlanması için gerekli her türlü denizel veri toplanmaktadır.

Jeotermal araştırmalar

Eski kıyı çizgilerinin tespiti
• Sismik stratigrafik ve sedimantolojik çalışmalar

Sualtı  arkeojeofiziksel çalışmalar


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast